දැක්ම

යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක්
ඇති කිරීම සඳහා
ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති
නීතිය බවට පරිවර්තනය කරමින්
රජයට සහාය වීම.

ldraftman

දිල්රුක්ෂි සරමරවීර මහත්මිය
නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක

2021 ජුලි 03 වන දින තනතුරට පත්වන ලදී.

මෙහෙවර

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති
නීතිය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ දී,
සකස් කළ යුතු නීති
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව
සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි
භාෂා තුනෙන් ම සම්පාදනය කිරීම.

Scroll To Top