நோக்கு

அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளைச்
சட்டவாக்கமாக உருமாற்றுவதற்கு
அரசாங்கத்துக்குத் துணைபுரிவதன்மூலம்
நல்லாட்சியை உறுதிப்படுத்துதல்.

ldraftman

திருமதி. தில்ருக்ஷி சமரவீர
சட்ட வரைஞர்

2021 ஜூலை 03 ஆம் ஆண்டில் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டார்

செயற்பணி

அரசாங்கக் கொள்கைகளைச்
சட்டவாக்கமாக உருமாற்றுவதில்
சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய
மொழிகளில் அத்தகைய சட்டவாக்கத்தின்
வரைதலானது அரசியலமைப்பிற்கிணங்கச்
செய்யப்படுதல்.

Scroll To Top